કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક બિમારીની સારવાર માટે અમને કોલ કરો +૯૧ ૮૧૪૧૮૭૨૮૮૧
More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

સંપર્ક

સરનામુ:

ડૉ.શૈલેષ જાની
"આત્મન્" સાયકિયાટ્રી હોસ્પિટલ,
ઇશાન વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર
બીજા માળે, 'સૂર્યદિપ' કોમ્પલેક્ષ,
કાળાનાળા,
ભાવનગર - ૩૬૪ ૦૦૨
ગુજરાત

ફોન:

(૦૨૭૮) ૨૫૧૬૨૧૨
(૦૨૭૮) ૩૦૦ ૪૭૩૬
મોબાઈલ નં :૮૧૪૧૮૭૨૮૮૧

E-mail/Website

drsmjani@yahoo.com
www.sexologistbhavnagar.in
www.drsmjani.com


Follow Us :

  

સંપર્ક ફોર્મ :